ظهور سیاره مریخ پس از 11 سال در آسمان گلپایگان

ظهور سیاره مریخ پس از 11 سال در آسمان گلپایگان
مدیرعامل رصدخانه گلپایگان گفت: امشب مریخ در نزدیک‌ترین نقطه به زمین پس از 11 سال قرار می‌گیرد و بزرگ‌تر و روشن‌تر از حد معمول در آسمان شب خواهد بود.

ظهور سیاره مریخ پس از 11 سال در آسمان گلپایگان

مدیرعامل رصدخانه گلپایگان گفت: امشب مریخ در نزدیک‌ترین نقطه به زمین پس از 11 سال قرار می‌گیرد و بزرگ‌تر و روشن‌تر از حد معمول در آسمان شب خواهد بود.
ظهور سیاره مریخ پس از 11 سال در آسمان گلپایگان

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author