ظلم‌ستیزی بارزترین شاخصه انقلاب اسلامی ایران است

ظلم‌ستیزی بارزترین شاخصه انقلاب اسلامی ایران است
امام جمعه شیر‌گاه سوادکوه‌شمالی مهدوی با اشاره به مذاکره با آمریکا و نتیجه‌بخش نبودن آن، گفت: جهان کفر، ایران را مانع چپاول‌گری خود می‌داند و با نظامی که ظلم‌ستیزی در اولویت آن قرار دارد، هرگز کنار نمی‌آید.

ظلم‌ستیزی بارزترین شاخصه انقلاب اسلامی ایران است

امام جمعه شیر‌گاه سوادکوه‌شمالی مهدوی با اشاره به مذاکره با آمریکا و نتیجه‌بخش نبودن آن، گفت: جهان کفر، ایران را مانع چپاول‌گری خود می‌داند و با نظامی که ظلم‌ستیزی در اولویت آن قرار دارد، هرگز کنار نمی‌آید.
ظلم‌ستیزی بارزترین شاخصه انقلاب اسلامی ایران است

روزنامه قانون

View more posts from this author