ظرفیت ورزشگاه رضازاده اردبیل تکمیل شد

ظرفیت ورزشگاه رضازاده اردبیل تکمیل شد
در آستانه دیدار تیم ملی والیبال ایران و کره جنوبی ظرفیت ورزشگاه 6 هزار نفری رضازاده اردبیل تکمیل شد.

ظرفیت ورزشگاه رضازاده اردبیل تکمیل شد

در آستانه دیدار تیم ملی والیبال ایران و کره جنوبی ظرفیت ورزشگاه 6 هزار نفری رضازاده اردبیل تکمیل شد.
ظرفیت ورزشگاه رضازاده اردبیل تکمیل شد

View more posts from this author