ظرفیت ورزشگاه رضازاده اردبیل بار دیگر تکمیل شد

ظرفیت ورزشگاه رضازاده اردبیل بار دیگر تکمیل شد
در آستانه دیدار تیم ملی والیبال ایران و چین در مسابقات انتخابی جهان بار دیگر ظرفیت 6 هزار نفری ورزشگاه رضازاده تکمیل شد.

ظرفیت ورزشگاه رضازاده اردبیل بار دیگر تکمیل شد

در آستانه دیدار تیم ملی والیبال ایران و چین در مسابقات انتخابی جهان بار دیگر ظرفیت 6 هزار نفری ورزشگاه رضازاده تکمیل شد.
ظرفیت ورزشگاه رضازاده اردبیل بار دیگر تکمیل شد

View more posts from this author