ظرفیت محدود دانشگاه‌های برتر حذف کامل کنکور را غیرممکن کرده است

ظرفیت محدود دانشگاه‌های برتر حذف کامل کنکور را غیرممکن کرده است
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کنکور فعلی در مقایسه با کنکور 30 سال پیش حذف‌شده گفت: حذف کامل کنکور به دلیل ظرفیت محدود دانشگاه‌های برتر و کیفیت متفاوت مدارس غیرممکن است.

ظرفیت محدود دانشگاه‌های برتر حذف کامل کنکور را غیرممکن کرده است

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کنکور فعلی در مقایسه با کنکور 30 سال پیش حذف‌شده گفت: حذف کامل کنکور به دلیل ظرفیت محدود دانشگاه‌های برتر و کیفیت متفاوت مدارس غیرممکن است.
ظرفیت محدود دانشگاه‌های برتر حذف کامل کنکور را غیرممکن کرده است

View more posts from this author