ظرفیت‌های درونی مؤسسه رازی به کار گرفته شود/ لزوم توجه به چشم‌اندازهای آینده واکسن

ظرفیت‌های درونی مؤسسه رازی به کار گرفته شود/ لزوم توجه به چشم‌اندازهای آینده واکسن
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: استفاده بهینه از توان و ظرفیت درونی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و چشم‌اندازهای آینده واکسن از اولویت‌های ویژه مدیریت جدید باشد.

ظرفیت‌های درونی مؤسسه رازی به کار گرفته شود/ لزوم توجه به چشم‌اندازهای آینده واکسن

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: استفاده بهینه از توان و ظرفیت درونی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و چشم‌اندازهای آینده واکسن از اولویت‌های ویژه مدیریت جدید باشد.
ظرفیت‌های درونی مؤسسه رازی به کار گرفته شود/ لزوم توجه به چشم‌اندازهای آینده واکسن

View more posts from this author