ظرفیت‌های اقتصادی حوزه گردشگری مغفول مانده‌ است

ظرفیت‌های اقتصادی حوزه گردشگری مغفول مانده‌ است
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس با بیان اینکه ظرفیت‌های اقتصادی حوزه گردشگری مغفول مانده‌، گفت: با توجه به شرایط بین‌المللی که امکان ورود و خروج دلار را از ما گرفته، وظیفه مدیران اقتصادی بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری است.

ظرفیت‌های اقتصادی حوزه گردشگری مغفول مانده‌ است

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس با بیان اینکه ظرفیت‌های اقتصادی حوزه گردشگری مغفول مانده‌، گفت: با توجه به شرایط بین‌المللی که امکان ورود و خروج دلار را از ما گرفته، وظیفه مدیران اقتصادی بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری است.
ظرفیت‌های اقتصادی حوزه گردشگری مغفول مانده‌ است

View more posts from this author