طوفان و تندباد موجب شکسته شدن درختان در قاضی‌جهان آذرشهر شد+ تصاویر

طوفان و تندباد موجب شکسته شدن درختان در قاضی‌جهان آذرشهر شد+ تصاویر
طوفانی به سرعت 70 کیلومتر ، قاضی جهان از توابع شهرستان آذرشهر را در نوردید و به بخش کشاورزی این منطقه خسارت وارد کرد.

طوفان و تندباد موجب شکسته شدن درختان در قاضی‌جهان آذرشهر شد+ تصاویر

طوفانی به سرعت 70 کیلومتر ، قاضی جهان از توابع شهرستان آذرشهر را در نوردید و به بخش کشاورزی این منطقه خسارت وارد کرد.
طوفان و تندباد موجب شکسته شدن درختان در قاضی‌جهان آذرشهر شد+ تصاویر

آهنگ جدید

View more posts from this author