طوفان محور کرمان – زاهدان را مسدود کرد

طوفان محور کرمان – زاهدان را مسدود کرد
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فهرج گفت: طوفان هم‌اکنون محور کرمان – زاهدان حوالی فهرج تا شورگز را مسدود کرده است.

طوفان محور کرمان – زاهدان را مسدود کرد

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فهرج گفت: طوفان هم‌اکنون محور کرمان – زاهدان حوالی فهرج تا شورگز را مسدود کرده است.
طوفان محور کرمان – زاهدان را مسدود کرد

View more posts from this author