طرح گفت‌وگوی ملی خانواده‌ در 6 استان کشور اجرایی می‌شود

طرح گفت‌وگوی ملی خانواده‌ در 6 استان کشور اجرایی می‌شود
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در راستای کاهش شکاف بین نسلی و هم‌زمان با روز زن و دهه فجر، طرح گفت‌وگوی ملی خانواده‌ در 6 استان کشور اجرایی می‌شود.

طرح گفت‌وگوی ملی خانواده‌ در 6 استان کشور اجرایی می‌شود

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در راستای کاهش شکاف بین نسلی و هم‌زمان با روز زن و دهه فجر، طرح گفت‌وگوی ملی خانواده‌ در 6 استان کشور اجرایی می‌شود.
طرح گفت‌وگوی ملی خانواده‌ در 6 استان کشور اجرایی می‌شود

View more posts from this author