طرح ویژه پلیس برای بازگشت زائران اربعین/ موج بازگشت زائران آغاز شده است

طرح ویژه پلیس برای بازگشت زائران اربعین/ موج بازگشت زائران آغاز شده است
جانشین فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه پلیس طرح ویژه‌ای برای بازگشت زائران از مرز مهران، شلمچه و چزابه دارد، گفت: موج بازگشت زائران اربعین آغاز شده است.

طرح ویژه پلیس برای بازگشت زائران اربعین/ موج بازگشت زائران آغاز شده است

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه پلیس طرح ویژه‌ای برای بازگشت زائران از مرز مهران، شلمچه و چزابه دارد، گفت: موج بازگشت زائران اربعین آغاز شده است.
طرح ویژه پلیس برای بازگشت زائران اربعین/ موج بازگشت زائران آغاز شده است

View more posts from this author