طرح درآمد پایدار شهرداری‌ها در مجلس در دست رسیدگی است

طرح درآمد پایدار شهرداری‌ها در مجلس در دست رسیدگی است
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح درآمد پایدار شهرداری‌ها در مجلس در دست رسیدگی است.

طرح درآمد پایدار شهرداری‌ها در مجلس در دست رسیدگی است

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح درآمد پایدار شهرداری‌ها در مجلس در دست رسیدگی است.
طرح درآمد پایدار شهرداری‌ها در مجلس در دست رسیدگی است

View more posts from this author