طرح حمایت از ورزش زورخانه‌ای در مجلس ارائه می‌شود

طرح حمایت از ورزش زورخانه‌ای در مجلس ارائه می‌شود
نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس گفت: طرح حمایت از ورزش زورخانه‌ای در مجلس ارائه می‌شود و شرایط ورزش پهلوانی در سمنان از گذشته بهتر خواهد شد.

طرح حمایت از ورزش زورخانه‌ای در مجلس ارائه می‌شود

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس گفت: طرح حمایت از ورزش زورخانه‌ای در مجلس ارائه می‌شود و شرایط ورزش پهلوانی در سمنان از گذشته بهتر خواهد شد.
طرح حمایت از ورزش زورخانه‌ای در مجلس ارائه می‌شود

View more posts from this author