طرح توسعه بندرنگین وارد فاز اجرایی شد

طرح توسعه بندرنگین وارد فاز اجرایی شد
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: طرح توسعه بندر نگین به عنوان پس‌کرانه بندر بوشهر وارد فاز اجرایی شد.

طرح توسعه بندرنگین وارد فاز اجرایی شد

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: طرح توسعه بندر نگین به عنوان پس‌کرانه بندر بوشهر وارد فاز اجرایی شد.
طرح توسعه بندرنگین وارد فاز اجرایی شد

View more posts from this author