طرح تحول سلامت هزینه‌ زیادی به دولت‌ تحمیل می‌کند

طرح تحول سلامت هزینه‌ زیادی به دولت‌ تحمیل می‌کند
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی گفت: انتقادی که به طرح تحول سلامت وارد می‌شود، مشخص نبودن زمان پایان آن و هزینه‌های بسیاری است که به دولت‌ها تحمیل می‌کند.

طرح تحول سلامت هزینه‌ زیادی به دولت‌ تحمیل می‌کند

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی گفت: انتقادی که به طرح تحول سلامت وارد می‌شود، مشخص نبودن زمان پایان آن و هزینه‌های بسیاری است که به دولت‌ها تحمیل می‌کند.
طرح تحول سلامت هزینه‌ زیادی به دولت‌ تحمیل می‌کند

View more posts from this author