طراحی 3 دکترین توسط آمریکا برای مقابله با ایران

طراحی 3 دکترین توسط آمریکا برای مقابله با ایران
جانشین فرمانده سپاه کربلای مازندران گفت: پروژه نابودی ایران توسط آمریکا اعلام شده است که مهار انقلاب، ایجاد نافرمانی مدنی و نبرد رسانه‌ای از جمله سه دکترین آمریکا برای از بین بردن نظام ماست.

طراحی 3 دکترین توسط آمریکا برای مقابله با ایران

جانشین فرمانده سپاه کربلای مازندران گفت: پروژه نابودی ایران توسط آمریکا اعلام شده است که مهار انقلاب، ایجاد نافرمانی مدنی و نبرد رسانه‌ای از جمله سه دکترین آمریکا برای از بین بردن نظام ماست.
طراحی 3 دکترین توسط آمریکا برای مقابله با ایران

View more posts from this author