ضرورت گسترش عملیات‌های مرمتی آثار تاریخی اصفهان

ضرورت گسترش عملیات‌های مرمتی آثار تاریخی اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: باید با گسترش عملیات‌های مرمتی در سطح آثار تاریخی اصفهان، منظر مطلوبی در سطح شهر اصفهان در راستای بهره‌مندی شهروندان و گردشگران ایجاد شود.

ضرورت گسترش عملیات‌های مرمتی آثار تاریخی اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: باید با گسترش عملیات‌های مرمتی در سطح آثار تاریخی اصفهان، منظر مطلوبی در سطح شهر اصفهان در راستای بهره‌مندی شهروندان و گردشگران ایجاد شود.
ضرورت گسترش عملیات‌های مرمتی آثار تاریخی اصفهان

View more posts from this author