ضرورت حفظ و تکریم جایگاه معلم در جامعه/ ثروتمندان بیماران صعب‌العلاج را دریابند

ضرورت حفظ و تکریم جایگاه معلم در جامعه/ ثروتمندان بیماران صعب‌العلاج را دریابند
امام جمعه بندرعباس با تاکید بر شناخت و تکریم جایگاه معلم در جامعه، گفت: دولت توان پرداخت هزینه درمان بیماران صعب­‌العلاج را ندارد و ثروتمندان از این بیماران دستگیری کنند.

ضرورت حفظ و تکریم جایگاه معلم در جامعه/ ثروتمندان بیماران صعب‌العلاج را دریابند

امام جمعه بندرعباس با تاکید بر شناخت و تکریم جایگاه معلم در جامعه، گفت: دولت توان پرداخت هزینه درمان بیماران صعب­‌العلاج را ندارد و ثروتمندان از این بیماران دستگیری کنند.
ضرورت حفظ و تکریم جایگاه معلم در جامعه/ ثروتمندان بیماران صعب‌العلاج را دریابند

View more posts from this author