ضرورت جذب 62 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی

ضرورت جذب 62 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی گفت: طبق برنامه ششم باید 62 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این استان را تا پایان این برنامه جذب کنیم.

ضرورت جذب 62 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی گفت: طبق برنامه ششم باید 62 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این استان را تا پایان این برنامه جذب کنیم.
ضرورت جذب 62 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی

View more posts from this author