ضرورت توجه به نیات واقفان در مصرف عواید موقوفات

ضرورت توجه به نیات واقفان در مصرف عواید موقوفات
یکی از مراجع تقلید بر ضرورت توجه به نیات واقفان در مصرف عواید موقوفات تأکید کرد.

ضرورت توجه به نیات واقفان در مصرف عواید موقوفات

یکی از مراجع تقلید بر ضرورت توجه به نیات واقفان در مصرف عواید موقوفات تأکید کرد.
ضرورت توجه به نیات واقفان در مصرف عواید موقوفات

View more posts from this author