ضرورت تلاش برای طراحی الگوهای بومی و توسعه‌ای در کشور

ضرورت تلاش برای طراحی الگوهای بومی و توسعه‌ای در کشور
عضو هیات رئیسه جهاد دانشگاهی گفت: باید برای طراحی الگوهای بومی و توسعه‌ای در کشورمان گام برداریم.

ضرورت تلاش برای طراحی الگوهای بومی و توسعه‌ای در کشور

عضو هیات رئیسه جهاد دانشگاهی گفت: باید برای طراحی الگوهای بومی و توسعه‌ای در کشورمان گام برداریم.
ضرورت تلاش برای طراحی الگوهای بومی و توسعه‌ای در کشور

خبر جدید

View more posts from this author