ضرورت تعیین تکلیف انبارهای بخش خصوصی در مرز مریوان

ضرورت تعیین تکلیف انبارهای بخش خصوصی در مرز مریوان
مدیرکل گمرکات استان کردستان گفت: تعیین تکلیف انبارهای بخش خصوصی در مرز باشماق ضروری است، گفت: انتظار داریم این مهم در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با توجه به نیاز، انجام شود.

ضرورت تعیین تکلیف انبارهای بخش خصوصی در مرز مریوان

مدیرکل گمرکات استان کردستان گفت: تعیین تکلیف انبارهای بخش خصوصی در مرز باشماق ضروری است، گفت: انتظار داریم این مهم در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با توجه به نیاز، انجام شود.
ضرورت تعیین تکلیف انبارهای بخش خصوصی در مرز مریوان

View more posts from this author