ضرورت تشکیل کنسرسیوم چهارجانبه ایران، روسیه، آذربایجان و ترکیه

ضرورت تشکیل کنسرسیوم چهارجانبه ایران، روسیه، آذربایجان و ترکیه
عضو هیأت رئیسه مجلس با تاکید بر لزوم تشکیل کنسرسیوم چهارجانبه ایران، روسیه، آذربایجان و ترکیه، گفت: راه‌اندازی کریدور شمال-جنوب و توسعه ترانزیت کالا و مسافر می‌تواند باعث افزایش همکاری‌ها شده و این کشورها را به قطب مهمی در جهان مبدل کند.

ضرورت تشکیل کنسرسیوم چهارجانبه ایران، روسیه، آذربایجان و ترکیه

عضو هیأت رئیسه مجلس با تاکید بر لزوم تشکیل کنسرسیوم چهارجانبه ایران، روسیه، آذربایجان و ترکیه، گفت: راه‌اندازی کریدور شمال-جنوب و توسعه ترانزیت کالا و مسافر می‌تواند باعث افزایش همکاری‌ها شده و این کشورها را به قطب مهمی در جهان مبدل کند.
ضرورت تشکیل کنسرسیوم چهارجانبه ایران، روسیه، آذربایجان و ترکیه

View more posts from this author