ضرورت تبدیل مهران به منطقه آزاد تجاری

ضرورت تبدیل مهران به منطقه آزاد تجاری
استاندار ایلام بر ضرورت اهتمام مسؤولان برای تبدیل مهران به منطقه آزاد تجاری تاکید کرد.

ضرورت تبدیل مهران به منطقه آزاد تجاری

استاندار ایلام بر ضرورت اهتمام مسؤولان برای تبدیل مهران به منطقه آزاد تجاری تاکید کرد.
ضرورت تبدیل مهران به منطقه آزاد تجاری

View more posts from this author