ضرورت برپایی باشکوه مراسم سالروز ارتحال امام خمینی(ره) در شادگان

ضرورت برپایی باشکوه مراسم سالروز ارتحال امام خمینی(ره) در شادگان
امام جمعه شادگان بر ضرورت برپایی باشکوه مراسم سالروز ارتحال امام(ره) در شادگان تاکید کرد.

ضرورت برپایی باشکوه مراسم سالروز ارتحال امام خمینی(ره) در شادگان

امام جمعه شادگان بر ضرورت برپایی باشکوه مراسم سالروز ارتحال امام(ره) در شادگان تاکید کرد.
ضرورت برپایی باشکوه مراسم سالروز ارتحال امام خمینی(ره) در شادگان

تکنولوژی جدید

View more posts from this author