ضرورت برخورد سختگیرانه با قاچاقچیان مواد مخدر

ضرورت برخورد سختگیرانه با قاچاقچیان مواد مخدر
نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی گفت: باید در برخورد با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر سختگیری‌های زیادی اعمال کرد تا اعتیاد در جامعه کاهش یابد.

ضرورت برخورد سختگیرانه با قاچاقچیان مواد مخدر

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی گفت: باید در برخورد با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر سختگیری‌های زیادی اعمال کرد تا اعتیاد در جامعه کاهش یابد.
ضرورت برخورد سختگیرانه با قاچاقچیان مواد مخدر

View more posts from this author