ضرورت برخورد با بدعت‌های نادرست در برنامه‌های مذهبی

ضرورت برخورد با بدعت‌های نادرست در برنامه‌های مذهبی
امام‌جمعه یزد با تأکید بر ضرورت برخورد با بدعت‌های نادرست در برنامه‌های مذهبی گفت: باید تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر جشن‌های غدیر در نظر گرفته شود.

ضرورت برخورد با بدعت‌های نادرست در برنامه‌های مذهبی

امام‌جمعه یزد با تأکید بر ضرورت برخورد با بدعت‌های نادرست در برنامه‌های مذهبی گفت: باید تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر جشن‌های غدیر در نظر گرفته شود.
ضرورت برخورد با بدعت‌های نادرست در برنامه‌های مذهبی

View more posts from this author