ضرورت انسداد 51 نقطه حادثه‌خیز دسترسی به دریا در مازندران

ضرورت انسداد 51 نقطه حادثه‌خیز دسترسی به دریا در مازندران
فرمانده انتظامی مازندران گفت: 51 نقطه حادثه‌خیز دسترسی به دریا در مازندران باید بسته شود.

ضرورت انسداد 51 نقطه حادثه‌خیز دسترسی به دریا در مازندران

فرمانده انتظامی مازندران گفت: 51 نقطه حادثه‌خیز دسترسی به دریا در مازندران باید بسته شود.
ضرورت انسداد 51 نقطه حادثه‌خیز دسترسی به دریا در مازندران

نخبگان

View more posts from this author