ضرورت آشنایی و انس هرچه بیشتر نسل جوان با قرآن کریم

ضرورت آشنایی و انس هرچه بیشتر نسل جوان با قرآن کریم
شهردار قم با اشاره به ضرورت آشنایی نسل جوان با قرآن کریم گفت: برگزاری نمایشگاه‌هایی با موضوع قرآن و عترت، نسل جوان را با این دو ودیعه پیامبر(ص) آشنا می‌کند.

ضرورت آشنایی و انس هرچه بیشتر نسل جوان با قرآن کریم

شهردار قم با اشاره به ضرورت آشنایی نسل جوان با قرآن کریم گفت: برگزاری نمایشگاه‌هایی با موضوع قرآن و عترت، نسل جوان را با این دو ودیعه پیامبر(ص) آشنا می‌کند.
ضرورت آشنایی و انس هرچه بیشتر نسل جوان با قرآن کریم

آهنگ جدید

View more posts from this author