ضربه زدن به‌ نظام از نقشه‌های شوم استکبار است

ضربه زدن به‌ نظام از نقشه‌های شوم استکبار است
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: ضربه زدن به‌ نظام از نقشه‌های شوم استکبار است.

ضربه زدن به‌ نظام از نقشه‌های شوم استکبار است

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: ضربه زدن به‌ نظام از نقشه‌های شوم استکبار است.
ضربه زدن به‌ نظام از نقشه‌های شوم استکبار است

View more posts from this author