ضارب اصلی ضرب‌وشتم معلم فیزیک در حمیدیه بازداشت شد

ضارب اصلی ضرب‌وشتم معلم فیزیک در حمیدیه بازداشت شد
دادستان حمیدیه گفت: عامل ضرب‌وشتم معلم اهل روستای دهکده شهرستان حمیدیه، صبح امروز دستگیر شد.

ضارب اصلی ضرب‌وشتم معلم فیزیک در حمیدیه بازداشت شد

دادستان حمیدیه گفت: عامل ضرب‌وشتم معلم اهل روستای دهکده شهرستان حمیدیه، صبح امروز دستگیر شد.
ضارب اصلی ضرب‌وشتم معلم فیزیک در حمیدیه بازداشت شد

View more posts from this author