صهیونیسم ساختگی است/ اورشلیم در هیچ جای تاریخ به عنوان پایتخت اسرائیل مطرح نشده

صهیونیسم ساختگی است/ اورشلیم در هیچ جای تاریخ به عنوان پایتخت اسرائیل مطرح نشده
مستندساز انگلیسی در نشست قدس پایتخت همیشگی فلسطین گفت: من در تعجبم چرا مذاهب و سران کشورهای دیگر در قبال مسئله فلسطین سکوت کردند؟ چرا محمود عباس نیز سکوت کرده؟ صهیونیسم یک بحث ساختگی است و قدمت چندانی ندارد.

صهیونیسم ساختگی است/ اورشلیم در هیچ جای تاریخ به عنوان پایتخت اسرائیل مطرح نشده

مستندساز انگلیسی در نشست قدس پایتخت همیشگی فلسطین گفت: من در تعجبم چرا مذاهب و سران کشورهای دیگر در قبال مسئله فلسطین سکوت کردند؟ چرا محمود عباس نیز سکوت کرده؟ صهیونیسم یک بحث ساختگی است و قدمت چندانی ندارد.
صهیونیسم ساختگی است/ اورشلیم در هیچ جای تاریخ به عنوان پایتخت اسرائیل مطرح نشده

View more posts from this author