صنعت گردشگری بندرکنگ پیشرو در اقتصاد مقاومتی است

صنعت گردشگری بندرکنگ پیشرو در اقتصاد مقاومتی است
شهردار بندرکنگ گفت: بندرکنگ در استان هرمزگان پیشرو در اقتصاد مقاومتی به واسطه صنعت گردشگری است.

صنعت گردشگری بندرکنگ پیشرو در اقتصاد مقاومتی است

شهردار بندرکنگ گفت: بندرکنگ در استان هرمزگان پیشرو در اقتصاد مقاومتی به واسطه صنعت گردشگری است.
صنعت گردشگری بندرکنگ پیشرو در اقتصاد مقاومتی است

تکنولوژی جدید

View more posts from this author