صنعت نفت آبادان؛ از بازیکن‌سازی تا واردات بازیکن، فلسفه حضور نفت آبادان در لیگ برتر چیست؟

صنعت نفت آبادان؛ از بازیکن‌سازی تا واردات بازیکن، فلسفه حضور نفت آبادان در لیگ برتر چیست؟
اینکه فوتبال آبادان پس از نسل‌های طلایی دهداری، قاسمپور، سالمی، کاظم فرحانی، شریفی‌نسب، علیرضا عزیزی، تهامی، سراج و … رو به استفاده از بازیکنان غیربومی دست چندم بیاورد، نشان می‌دهد که فلسفه تیم‌داری در لیگ برتر هنوز برای مدیران این باشگاه مبهم است.

صنعت نفت آبادان؛ از بازیکن‌سازی تا واردات بازیکن، فلسفه حضور نفت آبادان در لیگ برتر چیست؟

اینکه فوتبال آبادان پس از نسل‌های طلایی دهداری، قاسمپور، سالمی، کاظم فرحانی، شریفی‌نسب، علیرضا عزیزی، تهامی، سراج و … رو به استفاده از بازیکنان غیربومی دست چندم بیاورد، نشان می‌دهد که فلسفه تیم‌داری در لیگ برتر هنوز برای مدیران این باشگاه مبهم است.
صنعت نفت آبادان؛ از بازیکن‌سازی تا واردات بازیکن، فلسفه حضور نفت آبادان در لیگ برتر چیست؟

View more posts from this author