صنعت زیتون ایران با برندسازی دارای هویت می‌شود

صنعت زیتون ایران با برندسازی دارای هویت می‌شود
رئیس شورای ملی زیتون ایران با بیان اینکه صنعت زیتون ایران در حال حاضر بدون هویت در حال فعالیت است، گفت: این صنعت را می‌توان با برندسازی دارای هویت کرد.

صنعت زیتون ایران با برندسازی دارای هویت می‌شود

رئیس شورای ملی زیتون ایران با بیان اینکه صنعت زیتون ایران در حال حاضر بدون هویت در حال فعالیت است، گفت: این صنعت را می‌توان با برندسازی دارای هویت کرد.
صنعت زیتون ایران با برندسازی دارای هویت می‌شود

View more posts from this author