صلح امام حسن (ع) سازش‌کاری نیست

صلح امام حسن (ع) سازش‌کاری نیست
عضو هیأت علمی جامعة‌المصطفی العالمیه گفت: امام حسن (ع) در شرایطی که مشاهده کردند نتیجه‌ای با جنگ به دست نمی‌آید به صلح پرداختند؛ این صلح سازش کاری نیست.

صلح امام حسن (ع) سازش‌کاری نیست

عضو هیأت علمی جامعة‌المصطفی العالمیه گفت: امام حسن (ع) در شرایطی که مشاهده کردند نتیجه‌ای با جنگ به دست نمی‌آید به صلح پرداختند؛ این صلح سازش کاری نیست.
صلح امام حسن (ع) سازش‌کاری نیست

View more posts from this author