صلح امام حسن(ع) حرکت حیات‌بخش اسلام است

صلح امام حسن(ع) حرکت حیات‌بخش اسلام است
رئیس انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه قم گفت: صلح پیشوای دوم شیعیان حرکت زنده‌کننده و حیات‌بخش اسلام است که در آن موقعیت حساس انجام شد.

صلح امام حسن(ع) حرکت حیات‌بخش اسلام است

رئیس انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه قم گفت: صلح پیشوای دوم شیعیان حرکت زنده‌کننده و حیات‌بخش اسلام است که در آن موقعیت حساس انجام شد.
صلح امام حسن(ع) حرکت حیات‌بخش اسلام است

View more posts from this author