صلابت امروز ایران مدیون همت دلیرمردان سوم خرداد است

صلابت امروز ایران مدیون همت دلیرمردان سوم خرداد است
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پیامی به مناسبت سالروز سوم خرداد گفت: صلابت امروز ایران مدیون همت دلیرمردان سوم خرداد است.

صلابت امروز ایران مدیون همت دلیرمردان سوم خرداد است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پیامی به مناسبت سالروز سوم خرداد گفت: صلابت امروز ایران مدیون همت دلیرمردان سوم خرداد است.
صلابت امروز ایران مدیون همت دلیرمردان سوم خرداد است

مرکز فیلم

View more posts from this author