صف مردم از اخلال‌گران جدا شود/ حل گرانی مهم‌ترین مطالبه به‌حق مردمی

صف مردم از اخلال‌گران جدا شود/ حل گرانی مهم‌ترین مطالبه به‌حق مردمی
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی مازندران گفت: مهم‌ترین مطالبه مردم در زمینه کاهش گرانی و مشکلات اقتصادی بوده که مسأله بحقی است.

صف مردم از اخلال‌گران جدا شود/ حل گرانی مهم‌ترین مطالبه به‌حق مردمی

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی مازندران گفت: مهم‌ترین مطالبه مردم در زمینه کاهش گرانی و مشکلات اقتصادی بوده که مسأله بحقی است.
صف مردم از اخلال‌گران جدا شود/ حل گرانی مهم‌ترین مطالبه به‌حق مردمی

View more posts from this author