صرفه‌جویی در مصرف آب و احیای فرهنگ بومی و محلی

صرفه‌جویی در مصرف آب و احیای فرهنگ بومی و محلی
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری بر صرفه‌جویی در مصرف آب و احیای فرهنگی دینی، بومی و محلی تأکید کرد.

صرفه‌جویی در مصرف آب و احیای فرهنگ بومی و محلی

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری بر صرفه‌جویی در مصرف آب و احیای فرهنگی دینی، بومی و محلی تأکید کرد.
صرفه‌جویی در مصرف آب و احیای فرهنگ بومی و محلی

View more posts from this author