صدور گواهی مبدأ در گمرک بناب به منظور تسهیل در امور صادرات

صدور گواهی مبدأ در گمرک بناب به منظور تسهیل در امور صادرات
رئیس اتاق بازرگانی تبریز از موافقت اتاق بازرگانی با صدور گواهی مبدأ در گمرک بناب خبر داد و گفت: به منظور تسهیل در امور صادرات از این پس صدور گواهی مبدأ در بناب انجام می‌شود.

صدور گواهی مبدأ در گمرک بناب به منظور تسهیل در امور صادرات

رئیس اتاق بازرگانی تبریز از موافقت اتاق بازرگانی با صدور گواهی مبدأ در گمرک بناب خبر داد و گفت: به منظور تسهیل در امور صادرات از این پس صدور گواهی مبدأ در بناب انجام می‌شود.
صدور گواهی مبدأ در گمرک بناب به منظور تسهیل در امور صادرات

View more posts from this author