صدور گواهی استاندارد عسل اجباری شود

صدور گواهی استاندارد عسل اجباری شود
رئیس انجمن ملی زنبورداران گفت: با اجباری شدن صدور گواهی استاندارد عسل در کیفی‌‌سازی تولید این محصول ارزشمند اقدام مناسبی انجام خواهد شد.

صدور گواهی استاندارد عسل اجباری شود

رئیس انجمن ملی زنبورداران گفت: با اجباری شدن صدور گواهی استاندارد عسل در کیفی‌‌سازی تولید این محصول ارزشمند اقدام مناسبی انجام خواهد شد.
صدور گواهی استاندارد عسل اجباری شود

View more posts from this author