صدور کارت معلولیت برای 256 نفر در بیرجند

صدور کارت معلولیت برای 256 نفر در بیرجند
مدیر بهزیستی بیرجند گفت: در سال گذشته در کمیسیون‌های تشخیص معلولیت و اعصاب و روان این شهرستان تعداد یک‌هزار و 100 پرونده بررسی و برای 256 نفر از آنها کارت معلولیت صادر شده است.

صدور کارت معلولیت برای 256 نفر در بیرجند

مدیر بهزیستی بیرجند گفت: در سال گذشته در کمیسیون‌های تشخیص معلولیت و اعصاب و روان این شهرستان تعداد یک‌هزار و 100 پرونده بررسی و برای 256 نفر از آنها کارت معلولیت صادر شده است.
صدور کارت معلولیت برای 256 نفر در بیرجند

پرس نیوز

View more posts from this author