صدور کارت خبرنگاری برای اعضای خانه مطبوعات/ برگزاری انتخابات بازرسین خانه‌های مطبوعات استان‌ها در خرداد

صدور کارت خبرنگاری برای اعضای خانه مطبوعات/ برگزاری انتخابات بازرسین خانه‌های مطبوعات استان‌ها در خرداد
نایب رئیس شورای مرکزی خانه مطبوعات کشور از صدور کارت خبرنگاری برای اعضای خانه مطبوعات سراسر کشور خبر داد.

صدور کارت خبرنگاری برای اعضای خانه مطبوعات/ برگزاری انتخابات بازرسین خانه‌های مطبوعات استان‌ها در خرداد

نایب رئیس شورای مرکزی خانه مطبوعات کشور از صدور کارت خبرنگاری برای اعضای خانه مطبوعات سراسر کشور خبر داد.
صدور کارت خبرنگاری برای اعضای خانه مطبوعات/ برگزاری انتخابات بازرسین خانه‌های مطبوعات استان‌ها در خرداد

View more posts from this author