صدور مجوز 104 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سمنان

صدور مجوز 104 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سمنان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان از صدور مجوز 104 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این استان خبر داد و گفت: خیلی از پروژه‌ها از مطالعات فنی لازم برخوردار نیستند.

صدور مجوز 104 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سمنان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان از صدور مجوز 104 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این استان خبر داد و گفت: خیلی از پروژه‌ها از مطالعات فنی لازم برخوردار نیستند.
صدور مجوز 104 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سمنان

View more posts from this author