صدور سند مالکیت برای 43 موقوفه در سرایان

صدور سند مالکیت برای 43 موقوفه در سرایان
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه سرایان از صدور سند مالکیت برای حدود 43 مورد از وقفیات در این شهرستان از آغاز سال جاری تاکنون خبر داد.

صدور سند مالکیت برای 43 موقوفه در سرایان

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه سرایان از صدور سند مالکیت برای حدود 43 مورد از وقفیات در این شهرستان از آغاز سال جاری تاکنون خبر داد.
صدور سند مالکیت برای 43 موقوفه در سرایان

بازی

View more posts from this author