صدور تضمین دولت برای 16 طرح سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی

صدور تضمین دولت برای 16 طرح سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی گفت: در سال جاری 22 طرح سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی، در هیات سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شده که 16 مورد آن به تصویب رسیده و 6 طرح باقی‌مانده در انتظار تصویب و ارسال مجوز به استان است.

صدور تضمین دولت برای 16 طرح سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی گفت: در سال جاری 22 طرح سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی، در هیات سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شده که 16 مورد آن به تصویب رسیده و 6 طرح باقی‌مانده در انتظار تصویب و ارسال مجوز به استان است.
صدور تضمین دولت برای 16 طرح سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی

View more posts from this author