صدور بیش از 6400 شناسنامه جلد مکانیزه در استان زنجان

صدور بیش از 6400 شناسنامه جلد مکانیزه در استان زنجان
مدیرکل ثبت احوال استان زنجان از صدور بیش از 6 هزار و 400 جلد شناسنامه مکانیزه در استان زنجان خبر داد و گفت: این شناسنامه‌ها طی سال جاری صادر شده است.

صدور بیش از 6400 شناسنامه جلد مکانیزه در استان زنجان

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان از صدور بیش از 6 هزار و 400 جلد شناسنامه مکانیزه در استان زنجان خبر داد و گفت: این شناسنامه‌ها طی سال جاری صادر شده است.
صدور بیش از 6400 شناسنامه جلد مکانیزه در استان زنجان

bluray movie download

View more posts from this author