صدرنشینی تیم شهرداری تبریز در تور دوچرخه‌سواری اندونزی

صدرنشینی تیم شهرداری تبریز در تور دوچرخه‌سواری اندونزی
با پایان دور چهارم تور دوچرخه‌سواری بین‌المللی سینکاراک اندونزی، شهرداری تبریز همچنان پیراهن طلایی، کوهستان و صدرنشینی را در اختیار دارد.

صدرنشینی تیم شهرداری تبریز در تور دوچرخه‌سواری اندونزی

با پایان دور چهارم تور دوچرخه‌سواری بین‌المللی سینکاراک اندونزی، شهرداری تبریز همچنان پیراهن طلایی، کوهستان و صدرنشینی را در اختیار دارد.
صدرنشینی تیم شهرداری تبریز در تور دوچرخه‌سواری اندونزی

View more posts from this author