صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان البرز برگزار می‌شود

صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان البرز برگزار می‌شود
به مناسبت روز سوم خرداد صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان البرز برگزار می‌شود.

صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان البرز برگزار می‌شود

به مناسبت روز سوم خرداد صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان البرز برگزار می‌شود.
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان البرز برگزار می‌شود

اس ام اس جدید

View more posts from this author